...
Pro lepší zážitek prosím změňte prohlížeč na CHROME, FIREFOX, OPERA nebo Internet Explorer.

Obchodní podmínky

Pravidla pro užívání

Vítejte v Join4Biz. Com. Join4Biz poskytuje vám své služby v souladu s následujícími podmínkami používání, které mohou být čas od času aktualizovány bez předchozího upozornění. Přístupem nebo použitím Join4Biz včetně platformy Join4Biz mobilní aplikace nebo jiné informace poskytované nebo vlastněné a provozované jako součást Join4Bizsouhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami používání, jakož i jakýmikoli dalšími pokyny, zásadami ochrany soukromí, pravidly a dalšími Podmínkami, na které se odkazuje na celém webu.

Změny Smluvních podmínek

Souhlasíte a chápete, že tyto Podmínky používání mohou být změněny námi kdykoli a na jakémkoli kmitočtu bez předchozího nebo specifického upozornění na vás. Join4Biz zveřejnění nových termínů a / nebo při implementaci nových změn Join4Biz webová stránka. Souhlasíte s pravidelným přezkoumáním Smluvních podmínek, abyste věděli o jakýchkoli změnách. Vaše další používání Join4Biz Služba následující po změnách našich Smluvních podmínek vyjadřuje souhlas s upravenými Smluvními podmínkami.

Soukromí

At Join4Biz respektujeme soukromí našich uživatelů a důležitost informací, které nám svěřují. Než se rozhodnete pro přístup nebo používání těchto zásad, musíte si přečíst a porozumět našim Zásadám ochrany osobních údajů Join4Biz kterékoli z našich Služeb. Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, kdy a jak jsou shromažďovány, používány, zveřejňovány a používány vaše informace a obsah Join4Biz sdílet informace s ostatními. Používáním Join4Bizsouhlasíte se shromažďováním a používáním jakýchkoli vašich informací, údajů, prohlášení a obsahu uvedených v zásadách ochrany osobních údajů.

Váš obsah a sdílení uživatelů

Rozumíte a souhlasíte s tím, že vytvořením a odesláním obsahu na adrese Join4Biz, zaručujete, že vlastníte veškerá práva k obsahu a informacím. Konkrétně budete výhradně zodpovědní za veškerý obsah, který odesíláte, odesíláte e-mailem, publikujete nebo zpřístupníte Join4Biz. Jste výhradně zodpovědný za veškeré použití nebo aktivity na Join4Biz Vy a ti, kterým povolujete nebo povolujete používat, nebo poskytujete přístup k vašemu účtu / profilu z jakéhokoli počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení. Rozumíte tomu Join4Biz nekontroluje viditelnost vašeho obsahu; máte právo a možnost spravovat viditelnost jakéhokoliv obsahu a jeho sdílení. Pro přehlednost jakýkoli obsah, který sdílíte s ostatními uživateli Join4Biz mohou používat oni nebo Join4Biz. Jste odpovědni za dodržování všech zákonů platných pro jakýkoli obsah, který odesíláte nebo používáte Join4Biz. Vaše propojení s jinými webovými stránkami, aplikacemi, cíli nebo službami nebo přístup k nim je na vaše výhradní riziko. Rozumíte tomu Join4Biz nemá žádnou kontrolu nad tím, jak jsou používány jakékoli informace, které poskytnete třetím stranám, které jsou propojeny. To také uznáváš JOIN4BIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VYJADŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ O JAKÉKOLI DEMOSE, OBSAHU NEBO INFORMACÍCH, KTERÉ ZÍSKÁTE STRÁNKOU NEBO JAKÉKOLI JINÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MŮŽETE DAT INFORMACE. Join4Biz není zodpovědný za jakékoli veřejné zobrazení nebo zneužití vašeho uživatelského obsahu. Rozumíte a berete na vědomí, že můžete být vystaveni uživatelskému obsahu, který je nepřesný, urážlivý, neslušný nebo nevhodný a souhlasíte s tím, že Join4Biz nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku tohoto uživatelského obsahu. Za vaši interakci s ostatními nesete výhradní odpovědnost Join4Biz Uživatelé. Vyhrazujeme si právo, ale nemáme žádnou povinnost sledovat spory mezi vámi a ostatními uživateli. Berete na vědomí a souhlasíte Join4Biz může váš obsah uchovávat nebo uchovávat a může také zveřejnit obsah, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že takové uchovávání, uchovávání nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné. Při poskytování obsahu nebo informací nebo publikování obsahu Join4Biz, udělujete nám nevýhradní, celosvětově neomezené, trvalé, přiřaditelné, neodvolatelné, neodvolatelné, sublicensible právo na autorská práva, publikovat, zlepšovat, distribuovat, uchovávat, odstraňovat, analyzovat, používat, zpracovávat a všechny myšlenky, koncepty, ochranné známky , publicitu, jakékoli informace nebo Obsah, který poskytujete Join4Biz, ale neomezující se na jakákoli práva k databázi, která máte v obsahu, jakýmkoli způsobem, který je nyní nebo v budoucnu znám bez jakéhokoli dalšího souhlasu, oznámení a / nebo odškodnění vám nebo třetím stranám. Nemáte nárok na žádné odškodnění nebo náhradu jakéhokoli druhu Join4Biz za žádných okolností. Odesláním jakéhokoliv Obsahu souhlasíte se shromažďováním a používáním jakýchkoli informací, údajů, prohlášení a obsahu a vy tak učiníte dobrovolně na vlastní nebezpečí ztráty.

Používání a provádění služeb

Souhlasíte, zastupujete, zaručujete a zaručujete, že budete používat Join4Biz pouze pro zákonné účely a budete dodržovat všechny platné zákony, pravidla a předpisy při přístupu a používání Join4Biz. Okamžitě nás informujete, pokud se dozvíte o narušení bezpečnosti nebo o jakékoli nezákonné činnosti v souvislosti s ní Join4Biz.

Při použití Join4Bizsouhlasíte s tím, že:

 • Řiďte se a dodržujte všechny platné zákony, včetně zákonů o ochraně soukromí, místních, státních, národních nebo mezinárodních nebo zahraničních zákonů, pravidel a předpisů;
 • Dopřejte si vzájemnou úctu. Za každým jménem je skutečná osoba;
 • Nesnažte se obtěžovat, urážet, zahanbovat nebo zneužívat jiné členy;
 • Mají konkrétní spory týkající se informací, obsahu a / nebo zpětné vazby řešeny soukromým způsobem tím, že si vyžádají pomoc Join4Biz, Pokud je potřeba;
 • Nezveřejňovat soukromé informace jiné osoby bez jejich výslovného souhlasu (například: e-mail, konverzace, písmena, telefonní čísla, adresy nebo úplná jména);
 • Poskytujte pouze recenze a obsah, o kterých se domníváte, že jsou pravdivé, a neuvádějte úmyslně nepravdivé nebo zavádějící informace.

Při použití Join4Bizsouhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat, přenášet, nahrávat, stahovat, odesílat, odesílat, jinak šířit nebo jinak přenášet materiál nebo jakýkoli obsah či informace způsobem, který:

 • Porušuje nebo porušuje jakýmkoli způsobem práva ostatních nebo která je: nezákonná, ohrožující, pronásledování, invazivní práva na ochranu soukromí nebo publicita, degradující, hanlivý, pomluvy, podvody, vulgární, obscénní, urážlivé, profánní, neslušné, zánětlivé, urážlivé, urážlivé, oběti nebo zastrašování jednotlivce nebo skupiny z jakéhokoli důvodu;
 • Je protiprávní, nenávistné nebo rasově, etnicky nebo jinak nevhodné nebo invazivní k právům jiných osob, včetně, ale nejen, práv osobnosti, soukromí a duševního vlastnictví;
 • Poškozuje nebo naruší nebo vytváří riziko poškození, emocionální úzkosti, smrti, ztráty, poškození, zranění, pokusů o vydávání se za osobu nebo skupinu z jakéhokoli důvodu;
 • Je pornografické nebo explicitní povahy;
 • Poškozuje nezletilé jakýmkoli způsobem, mimo jiné včetně nahrávání obsahu porušujícího zákony o dětské pornografii, zákonů o sexuálním vykořisťování dětí a zákonů zakazujících zobrazování nezletilých osob zapojených do sexuálního chování;
 • Sdílí jakýkoli obsah nebo informace, které jsou nezákonné a nemáte právo zpřístupnit je podle jakéhokoli zákona;
 • Je nepravdivý, klamný, zavádějící, klamný nebo představuje návnadu a přepínač;
 • Shromažďuje obsah nebo informace nebo ukládá data o uživatelích pro jakýkoli účel;
 • Vytváří falešné uživatelské účty nebo podvodné nároky;
 • Vydávat se za osobu, napodobovat nebo předstírat, že je to jakákoli osoba nebo subjekt nebo falešně či jinak; při používání používejte zkreslení své příslušnosti k osobě nebo subjektu Join4Biz;
 • Autorizuje nebo povoluje komukoli jinému přístup a / nebo používání vašich registračních informací, nebo přístup, návštěvu a / nebo použití Join4Biz použitím vašeho účtu / profilu a / nebo registračních informací;
 • Zapojuje, vytváří nebo odesílá cokoli, co představuje nebo obsahuje řetězové dopisy, pyramidové programy nebo jakoukoli reklamu, kterou zákon zakazuje zasílat;
 • Nahraje viry nebo jiný kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo pokusu o neoprávněný přístup Join4Biz nebo se zabývají jakoukoliv činností, která narušuje výkon nebo zhoršuje funkčnost Join4Biz;
 • Pokusy o přístup, manipulaci nebo použití neveřejných oblastí Join4Biz. Neautorizované osoby, které se pokoušejí o přístup k těmto oblastem stránek, mohou být stíhány;
 • Nahrávky, e-maily, příspěvky nebo obsahy nebo informace nebo jinak přenáší jakýkoli Obsah, který by představoval nebo podporoval trestný čin, nezákonnou činnost nebo porušil práva kterékoli strany;
 • použití Join4Bizúmyslně nebo neúmyslně porušovat naše zásady nebo jakékoli platné místní, státní, národní nebo mezinárodní nebo zahraniční právo, pravidla a předpisy.
1 2 3
top